Krijg 10% korting bij je eerste online order!

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief en ontvang je kortingscode

View our privacy policy and termen

Bojour - Fashion & more

Bojour - Algemene voorwaarden

Inhoudstafel 

1. identiteit van de ondernemer
2. Toepasselijkheid
3. Totstandkoming overeenkomst
4. Prijzen 
5. Levering
6. Retourneren
7. Herroepingsrecht
8. Garantie
9. Aanbiedingen 
10. Eigendomsvoorbehoud
11. Gegevensbeheer
12. Overmacht
13. Aansprakelijkheid

 

1. Identiteit van de ondernemer

FENBO BE VOF 
Karel Keymolenstraat 27/bus 2
1750 Lennik
0470/04.26.69
[email protected]
BTW BE0766.575.459 

Bojour
Karel Keymolenstraat 5
1750 Lennik 
Woe, do, vrij: 10u - 17u
Za: 10u - 16u

 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Bojour. Deze aanbiedingen en voorwaarden kan iedere consument terugvinden op onze webshop/ internetsite www.bojour.be
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.
 3. Aanbiedingen en/of offertes van Bojour gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
 4. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Bojour heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 6. Bojour kan de overeenkomst annuleren/wijzigen als er sprake is van fouten.
 7. Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Bojour zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 8. Bojour garandeer dat alle geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst

 

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Als de Consument de bestelling van Bojour langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bojour langs elektronische weg de aanvaarding van de Bestelling via mail.
 2. Een overeenkomst tussen Bojour en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Bojour op haalbaarheid is beoordeeld.
 3. Bojour behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

4. Prijzen 

 1. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW 
 2. Alle prijzen zijn exclusief verzend- en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld
 3. Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 

 

5. Levering 

 1. Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument aan Bojour heeft kenbaar gemaakt.
 2. De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen van Bojour zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bojour zal geaccepteerde overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Alle leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt 
 4. Aan de leveringsplicht van Bojour zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bojour geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering

 

6. Retouren

 1. Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument en zal doorgaan onder voorwaarden van Bojour.
 2. Beschadigde zaken of zaken waarvan de verpakking of label ontbreekt, kunnen niet meer worden geretourneerd, noch terugbetaald worden 
 3. Artikels die aangekocht worden onder de sales periode of met koppelverkoop kunnen niet geretourneerd worden. 

 

7. Zichttermijn / herroepingssrecht 

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retouren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bojour  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bojour. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bojour er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. - Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. - Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. - Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. - Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. - De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
 3. Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

 

8. Garantie

 1. Bojour garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de wettelijke en fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 2. De garantietermijn van Bojour komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Bojour is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Bojour. Dit kan hij doen door te mailen naar [email protected]. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14dagen na levering aan Bojour gemeld worden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de consument door Bojour gegrond worden bevonden, zal Bojour naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bojour en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bojour) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bojour gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bojour voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

9. Aanbiedingen 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt Bojour zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbind Bojour slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Bojour gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Bojour kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Consument geleverde zaken blijven eigendom van Bojour totdat alle bedragen die de Consument verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan Bojour zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet van de consument zijn, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
 3. De door Bojour geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bojour of een door Bojour aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bojour haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Bojour zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 7. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bojour.

 

11. Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Bojour, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bojour. Bojour houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
 2. Bojour respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. Bojour maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

12. Overmacht

 1. Bojour is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Bojour behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bojour gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Bojour bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

13. Aansprakelijkheid 

 1. Bojour is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Voor meerdere vragen ivm onze verkoopsvoorwaarden mag u steeds contact opnemen met ons via mail: [email protected]